Privatperson

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning i samband med köp/sälj av fastigheter. Energibyrån erbjuder Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modell.

Överlåtelsebesiktningen innehåller följande:

 • Byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens fysiska skick,
  mot fukt, mögel och rötskador.
 • Besiktningsrapport

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Energideklaration

En energideklaration som uppfyller Boverkets krav innehåller:

 • Uppgift om byggnadens energiprestanda.
 • Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens
  energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.
 • Generella rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
  energiprestanda.
 • Energideklarationen ger dig som fastighetsägare ett konkret underlag för beslut om
  vidare åtgärder.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Boareamätning

Boareamätning i enlighet med SS 21 054:2009.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Täthetsprovning

Energibyrån erbjuder täthetsprovning utav lokaler och lägenheter med en Blower Door. En Blower Door skapar ett undertryck i den lokal som skall testas samtidigt som luftflödet som skapas för att upprätthålla detta undertryck mäts (läckageflödet).

Denna typ av mätning följer de riktlinjer som finns i den europeiska standarden SS-EN ISO 9972:2015 och bör enligt Boverkets Byggregler (BBR 22) 6:531 genomföras för att säkerställa att byggnaden har så god lufttäthet som möjligt.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Energibyrån utför funktionskontroll, OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) med certifierade och behöriga besiktningsmän. Vid en obligatrisk ventilationskontroll av Energibyrån kontrolleras följande punkter:
En OVK- besiktning innefattar:

 • Att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • Att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga för dem som ska sköta systemet.
 • Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Nybyggnadsberäkning Villa

Energi- och effektbehovsberäkning vid nybyggnation: Vid nybyggnation (bygglov och bygganmälan hos kommunen) krävs att en energiberäkning genomförs enligt gällande byggregler. Vid beräkningen kontrolleras att den tänkta byggnaden kan godkännas avseende energi- och effektbehov.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

KA (Kontrollansvarig)

Uppdraget är enligt följande:

 • Upprätta förslag till kontrollplan enligt PBL.
 • Medverka vid tekniskt samråd enligt PBL
 • Utföra kontroller av egenkontroller vid arbetsplatsbesök, ca 2 st.,
 • Delta vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Närvara vid myndighetsbesiktningar
 • Utfärda intyg för slutbesked samt intyga kontrollplanen enligt PBL.
 • Närvara vid slutsamråd enligt PBL.
 • En certifierad kontrollansvarig har till uppgift att se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Besiktning bostadsrätt

Bostadsrätter som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktnings förrättare på plats

En besiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.