Företag

Energideklaration

En energideklaration som uppfyller Boverkets krav innehåller:

 • Uppgift om byggnadens energiprestanda.
 • Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens
  energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.
 • Generella rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
  energiprestanda.
 • Energideklarationen ger dig som fastighetsägare ett konkret underlag för beslut om
  vidare åtgärder.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Täthetsprovning

Energibyrån erbjuder täthetsprovning utav lokaler och lägenheter med en Blower Door. En Blower Door skapar ett undertryck i den lokal som skall testas samtidigt som luftflödet som skapas för att upprätthålla detta undertryck mäts (läckageflödet). Även övertrycket mäts.

Denna typ av mätning följer de riktlinjer som finns i den europeiska standarden SS-EN ISO 9972:2015 och bör enligt Boverkets Byggregler (BBR 22) 6:531 genomföras för att säkerställa att byggnaden har så god lufttäthet som möjligt.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Energibyrån utför funktionskontroll, OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) med certifierade och behöriga besiktningsmän. Vid en obligatrisk ventilationskontroll av Energibyrån kontrolleras följande punkter:
En OVK- besiktning innefattar:

 • Att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • Att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga för dem som ska sköta systemet.
 • Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Nybyggnadsberäkning

Energi- och effektbehovsberäkning vid nybyggnation: Vid nybyggnation (bygglov och bygganmälan hos kommunen) krävs att en energiberäkning genomförs enligt gällande byggregler. Vid beräkningen kontrolleras att den tänkta byggnaden kan godkännas avseende energi- och effektbehov.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

KA (Kontrollansvarig)

Uppdraget är enligt följande:

 • Upprätta förslag till kontrollplan enligt PBL.
 • Medverka vid tekniskt samråd enligt PBL
 • Utföra kontroller av egenkontroller vid arbetsplatsbesök, ca 2 st.,
 • Delta vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Närvara vid myndighetsbesiktningar
 • Utfärda intyg för slutbesked samt intyga kontrollplanen enligt PBL.
 • Närvara vid slutsamråd enligt PBL.
 • En certifierad kontrollansvarig har till uppgift att se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Driftoptimering

Optimering av byggnadens befintliga system sker enligt överenskomna regler. Bygganden besöks vanligen ca en gång per månad med tätare intervall under injusterings fasen och längre intervall då systemen arbetar idealt.

I det inledande skedet sker uppmätning av inneklimat samt injustering av respektive system. Eventuella funktionsfel åtgärdas även i detta skede för att kunna utnyttja kapaciteten i befintlig utrustning. Varje månad följs driftstatistiken upp för att se att systemen arbetar som dom ska och att ingenting har hänt under månaden.

Tjänsten erbjuds som 3 års avtal eller enstaka insatser

Energibyrån har idag ett unikt samarbete med företaget ”egaine” som erbjuder prognosstyrning mm. Prognosstyrning tar även hänsyn till vind och det gör att vi kan på ett fördelaktigt sätt påverka komforttemperaturen speciellt bra i många av byggnaderna som är Kulturhistoriskt värdefulla och där det finns begränsningar i utförande av förbättringsåtgärder mm.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Skadebesiktningar

Energibyrån utför skadebesiktningar för försäkringsbolag, fastighetsägare, fastighetsförvaltare.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Energianalys

Energiutredningar genomförs när du som fastighetsägare vill ha en djupt gående analys utifrån specifika frågeställningar eller en översyn av hela systemet. Det kan bestå av alltifrån kvalificerad problemlösning till att ta fram underlag för byte av värmeanläggning.

 • Funktionskontroll av befintligt värmesystem
 • Utredning av innemiljö
 • Hjälp vid upphandlingar
 • Analys av specifika system för inomhusklimat eller Process
 • Teknisk och ekonomisk utredning inför byte av värmesystem
 • Projektledning
 • CO2 mätning mm.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Underhållsplan

Med en plan för framtida fastighetsunderhåll får byggnadsägaren en bra överblick och kan i god tid förhandla sig till bättre priser med de entreprenörer som ska utföra underhållet.

Underhållsplanen gör att ni tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får man en jämnare och mer rättvis underhållskostnad över tiden.

Vår erfarenhet visar att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden. Vi på Energibyrån har erfarenhet av att både upprätta nya underhållsplaner och att följa befintliga. Fördelen med att använda Energibyrån istället för att göra arbetet själv är – bortsett från den stora tidsbesparingen för byggnadsägaren är – att vi:

 • Är en återkommande beställare som kan förhandla fram konkurrenskraftiga priser med entreprenörer.
 • Arbetar långsiktigt – både med byggnadsägare och anlitade entreprenörer.
 • Har bred kunskap och erfarenhet samt egen specialistkompetens inom fastighetsunderhåll.
 • Kan integrera underhållsplanering med våra övriga tjänster.

Innehållet i en underhållsplan varierar naturligtvis med ålder på fastigheten och vilken ambitionsnivå ägaren har för sin fastighet. Vanligtvis påbörjar vi ett uppdrag med att göra en besiktning av fastigheten där vi bedömer vilka underhållsåtgärder som är och kommer att bli nödvändiga, kort sagt: vi upprättar en underhållsplan för både kort och lång sikt.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Termografering

Energibyrån erbjuder värmefotografering av byggnader vilket visar otätheter, köldbryggor eller fusk i dolda byggkonstruktioner. Värmekameran registrerar temperaturskillnader på ner till 0,1 grader.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Byggnadsminnen

Energibyrån erbjuder unik kompetens inom det antikvariska och tekniska området. Vi arbetar med utgångspunkt från beprövad erfarenhet, modern forskning och de lagar och regler som gäller för dessa byggnader. Energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett område som kräver särskilda kunskaper och stor omsorg.

Felaktiga åtgärder kan leda till skador samtidigt som överdriven försiktighet ger onödigt höga energikostnader.

När du som fastighetsägare vill förena energisparande med ett långsiktigt bevarande av byggnaden och dess kulturvärden erbjuder vi:

 • Energideklaration särskilt anpassad för kulturhistoriskt värdefulla byggnader inklusive energibesiktning med åtgärdsförslag
 • Energiutredning
 • Långsiktig energiplanering
 • Kulturhistorisk värdering

Pris

Begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Tariffoptimering

Energikostnaden består av flera olika delar vilka man kan förändra olika mycket och på olika sätt. Sänka energiförbrukningen är en stor och viktig del i detta, dock bör man inte glömma bort att energibolagen ofta har fasta kostnader som bygger på vilken abonnerad effekt man har. Detta gäller både el och fjärrvärme (vissa leverantörer) och bygger på en antagen och ofta väl tilltagen effekt. Genom att undersöka vilken effekt man använder och anpassa abonnemangen till verkligheten kan man ofta spara stora summor med pengar.

Energibyrån erbjuder en analys av era tariffkostnader (abonnemangskostnader) för stora och små fastigheter. För större fastigheter kan det finnas stora pengar att spara då vi t.ex. mot en enskild kund med en fastighet kunde spara ca 100´000 kr/år i fasta kostnader på elabonnemangen.

Pris

Begär offert

Ett krav för att denna analys skall kunna genomföras är att timmätning finns eller kan genomföras (ingår ej i Energibyråns erbjudande men kan genomföras mot kostnad).

Temperatur- och fuktighetsmätning

Energibyrån erbjuder långtidsmätningar av temperatur eller fukt. Mätningen sker genom minut- eller timvärden vilket kan ge mycket värdefull information om hur fukt och temperatur varierar. Exempel på tillämpningar är nattsänkning av temperatur, min– och maxtemperaturer i olika system, fukt i källare mm.

Pris

Offert efter indata från kund

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

EKL (Energikartläggning i stora företag)

Från och med den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Den innebär att alla stora företag senast den 31 mars 2017 ska ha rapporterat in resultatet av en energikartläggning i enlighet med lagens krav.

Stora företag definieras som:

 • Sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner.
 • EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Kartläggningen ska innefatta alla delar av verksamheten vilket innebär att lokaler och processer såväl som transporter omfattas.

Om kund behöver hjälp med indata insamling och annat som är av vikt för en första information om företagets verksamhet har Energibyrån en löpande kostnad.

Pris

Begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Elmätning och analys

Energibyrån erbjuder mätning och analys av elförbrukning genom att över tid mäta och registrera spänning, ström, aktiv– och reaktiv effekt. Snedbelastningar eller okända laster kan registreras och förklaras. En annan tillämpning är dimensionering av huvudsäkring för att undvika en onödig utgift.

Pris

Begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Klimatdeklaration

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Lagstiftningen innehåller inga gränsvärden eller krav på maximal tillåten klimatpåverkan, men genom att beräkna klimatpåverkan ökar byggherrens kunskap, vilket i sin tur gör det lättare att vidta åtgärder i byggprocessen som minskar klimatpåverkan. Krav på klimatdeklarationer gäller inte alla byggnader. Kontakta oss om du vill veta mer om vad som gäller eller läs vidare på Boverkets hemsida.

Pris

Begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.