Byggnadsminnen

Energibyrån erbjuder unik kompetens inom det antikvariska och tekniska området. Vi arbetar med utgångspunkt från beprövad erfarenhet, modern forskning och de lagar och regler som gäller för dessa byggnader. Energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett område som kräver särskilda kunskaper och stor omsorg. Felaktiga åtgärder kan leda till skador samtidigt som överdriven försiktighet ger onödigt höga energikostnader. När du som fastighetsägare vill förena energisparande med ett långsiktigt bevarande av byggnaden och dess kulturvärden erbjuder vi:


• Energideklaration särskilt anpassad för kulturhistoriskt värdefulla byggnader inklusive energibesiktning med åtgärdsförslag 
• Energiutredning 
• Långsiktig energiplanering 
• Kulturhistorisk värdering 

Pris: 
Offert lämnas vid önskemål

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor